202120212020201920182017

12.01.2022 HCL 1 din 06.01.2022 privind utilizarea excedentului aferent anului 2021

12.01.2022 HCL 2 din 06.01.2022 privin acoperirea deficitului bugetar – sectiunea dezvoltare

12.01.2022 HCL 3 din 06.01.2022 privind aprobarea retelei scolare

28.01.2022 HCL 4 din 14.01.2022 privind modificarea si completarea HCL nr.10/21.12.2020 

23.02.2022 HCL 5 din 10.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

23.02.2022 HCL 6 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltueli pe anul 2022

23.02.2022 HCL 7 din 10.02.2022 privind privind organizarea esrviciului de iluminat public si aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public

23.02.2022 HCL 8 din 10.02.2022 privind abrogarea/modificarea unor HCL

23.02.2022 HCL 9 din 10.02.2022 privind atribuirea si incheierea contractului de achizitie publica de servicii (contractului de delegare a gestiunii) pentru unele activitati ale serviciului de iluminat public

23.02.2022 HCL 10 din 10.02.2022 privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare “Intercomunitara Serviciului Regional Apa Galati”

04.03.2022 HCL 11 din 25.02.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali in vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei

04.03.2022 HCL 12 din 25.02.2022 privind organisarea pazei comunale pe anul 2022 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza

04.03.2022 HCL 13 din 25.02.2022 privind aprobarea programului de masuri privind buna gospodarie a comunei pentru anul 2022

04.03.2022 HCL 14 din 25.02.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social in anul 2022

04.03.2022 HCL 15 din 25.02.2022 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei

30.03.2022 HCL 16 din 25.02.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

30.03.2022 Anexa la HCL 16 din 25.02.2022

08.04.2022 HCL 17 din 01.04.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre com. Barcea, Draganesti si Umbraresti

08.04.2022 HCL 18 din 01.04.2022 privind depunerea cererii de finatare si devizului estimtiv pentru “Infiintare sistem de distributie gaze naturale”

11.05.2022 HCL 19 din 29.04.2022 privind actualizarea Proiectului de instituire a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia/a>

11.05.2022 HCL 20 din 29.04.2022 privind aprobare inchiriere terenuri din domeniul privat

11.05.2022 HCL 21 din 29.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli

11.05.2022 HCL 22 din 29.04.2022 privind acordarea de sprijin financiar Parohiei Umbraresti

11.05.2022 HCL 23 din 29.04.2022 privind alegerea persedintelui de sedinta

20.05.2022 HCL nr.24 din 16.05.2022 privind aprobarea cererii de finantare “Dezvoltarea durabila a transportului verde”

08.06.2022 HCL nr. 25 din 30.05.2022 privind rectificarea bugetului local

08.06.2022 HCL nr. 26 din 30.05.2022 privind aprobarea R.O.F.

08.06.2022 R.O.F. 2022

16.06.2022 HCL nr. 27 din 08.06.2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii

01.07.2022 HCL 28 din 24.06.2022

01.07.2022 HCL 29 din 24.06.2022

01.07.2022 HCL 30 din 24.06.2022

01.07.2022 HCL 31 din 24.06.2022

12.08.2022 HCL nr. 32 din 29.09.2022

12.08.2022 HCL nr. 33 din 29.09.2022

12.08.2022 HCL nr. 34 din 29.09.2022

12.08.2022 HCL nr. 35 din 29.09.2022

08.09.2022 HCL nr. 36 din 38.08.2022

08.09.2022 HCL nr. 37 din 38.08.2022

08.09.2022 HCL nr. 38 din 38.08.2022

08.09.2022 HCL nr. 39 din 38.08.2022

08.09.2022 HCL nr. 40 din 38.08.2022

08.09.2022 HCL nr. 41 din 38.08.2022

HCL nr.1 din 04.01.2021 privind revocarea H.C.L. nr.29 din 04.06.2020 privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti

HCL nr.2 din 04.01.2021 privind utilizarea din excedentul aferent anului 2020, suma de 250 000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa – sectiunea de functionare

HCL nr.3 din 22.01.2021 privind organizarea pazei comunale pe anul 2021 si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza

HCL nr.4 din 22.01.2021 privind aprobarea regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2021 la nivelul com. Umbraresti

HCL nr.5 din 22.01.2021 privind aprobarea programului de masuri privind buna gospodarire a com. Umbraresti, pentru anul 2021

HCL nr.6 din 22.01.2021 privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de muncitor calificat gradul I din aparatul de specialitate al Primarului com. Umbraresti, familia ocupationala “Administratie”

HCL nr.7 din 22.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o durata de 3 luni

09.03.2021 HCL nr.8 din 26.02.2021 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social in anul 2021

09.03.2021 HCL nr.9 din 26.02.2021 privind constituirea grupului de lucru local in vederea identificarii asezarilor informale si luarii in evidenta la nivelul comunei, evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare

09.03.2021 HCL nr.10 din 26.02.2021 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru implementarea programului pentru scoli, pentru anul scolar 2021-2022

19.03.2021 HCL nr.11 din 16.03.2021 privind utilizarea din excedentul aferent anului 2020, suma de 410.000. lei pentru finantarea obiectivului de investitii in continuare ” Muzeu in com. Umbraresti, jud. Galati”

HCL nr.12 din 29.03.2021 privind aprobarea implementarii proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si  combaretea saraciei si excluziunii sociale” cod SMIS 126924

HCL nr.13 din 29.03.2021 privind  revocarea HCL nr.4 din 22.01.2021 privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2021 la nivelul com. Umbraresti

HCL 14 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2021

HCL 15 din 19.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o durata de 3 luni

HCL nr.16 din 30.05.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin suplimentarea cu suma de 500 mii lei, reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat pe anul 2021

HCL nr.17 din 31.05.2021 privind aprobarea contului anual dc executie al bugetului local al comunei Umbraresti si a situatiilor financiare pentru anul 2020

HCL nr.18 din 31.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar Parohici Torcesti pcntru continuarea executarii lucrarilor de “Imprejmuire incinta biserica Etapa II”

HCL nr.19 din 31.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Umbraresti II pentru continuarea lucrarilor privind executia obiectivului “Centrul Social Cultural”

HCL nr.20 din 30.06.2021stabilirca numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversilar de stat din comuna Umbrarcsti, judctul Galati pentru semestrul al-II-lea al anului scolar 2020- 2021 privind

HCL nr.21 din 30.06.2021 privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Primariei comunei Umbrarcsti, judetul Galati

13.08.2021 HCL nr.22 din 30.07.2021 privind aprobarea R.O.F. Compartimentul de asistenta sociala

13.08.2021 HCL nr.23 din 30.07.2021 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii 

13.08.2021 HCL nr.24 din 30.07.2021 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a Clubului Sportiv “Viitorul” Umbraresti

13.08.2021 HCL nr.25 din 30.07.2021 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Torcesti

13.08.2021 HCL nr.26 din 30.07.2021 stabilirea situatiilor deosebite si procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local

13.08.2021 HCL nr.27 din 30.07.2021 privind rectificarea bugetului local

13.08.2021 HCL nr.28 din 30.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

21.09.2021 HCL nr.29 din 30.08.2021 privind aprobarea Devizului general estimativ a obiectivului “Desfiintare si realizare imprejmuire Scoala Codrea Corp A” si obiectivului “Renovare imprejmuire latura de vest si sud, construire imprejmuire pe laturile nord si est Scoala Condrea corp B”

21.09.2021 HCL nr.30 din 30.08.2021 privind rectificarea bugetului local

05.10.2021 HCL nr.31 din 27.09.2021 privind rectificarea bugetului local

05.10.2021 HCL nr.32 din 27.09.2021 privind aprobarea Planului de analiza si de acoperire a riscurilor pentru com. Umbraresti

05.10.2021 HCL nr.33 din 27.09.2021 privind aprobarea unui ajutor financiar Parohiei Umbraresti

05.10.2021 HCL nr.34 din 27.09.2021 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investitii “Modernizare strazi”

10.11.2021 HCL nr.35 din 29.10.2021 privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Distributie Energie Electrica Romania SA, sucursala Galati, asupra unui teren din com.Umbraresti

10.11.2021 HCL nr.36 din 29.10.2021 privind modificarea Organigramei si  a Statului de functii  

10.11.2021 HCL nr.37 din 29.10.2021 privind rectificarea bugetului local

10.11.2021 HCL nr.38 din 29.10.2021 privind scoaterea la licitatie a unui spatiu in suprafata de 22,25 mp situat in incinta imobilului “Dispensar uman Condrea”

10.11.2021 HCL nr.39 din 29.10.2021 privind scoaterea la licitatie a unui spatiu in suprafata de 52 mp situat in incinta imobilului “Dispensar uman Umbraresti”

10.11.2021 HCL nr.40 din 29.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

10.11.2021 HCL nr.41 din 05.11.2021 privind rectificarea bugetului local

10.11.2021 HCL nr.42 din 05.11.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Umbraresti pentru Comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea functiei director scoala

16.11.2021 HCL nr.43 din 11.11.2021 privind aprobarea Devizului general al obiectivului “Amenajare grup sanitar prin recompartimentarea unei sali de clasa Scoala Condrea Corp A”

16.11.2021 HCL nr.44 din 11.11.2021 privind aprobarea Devizului general al obiectivului “Construire grup sanitar – Scoala Condrea Corp B”

16.11.2021 HCL nr.45 din 11.11.2021 privind aprobarea Devizului general al obiectivului “Impietruirea drumurilor de acces catre zonele agricole din extravilanul loc. Umbraresti”

16.11.2021 HCL nr.46 din 11.11.2021 privind alocarea sumei de 50.000 lei – amenajare santuri de pamant si accese catre locuinte 

10.12.2021 HCL nr.47 din 26.11.2021 privind alocarea sumei de 50 000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase si a sumei de 15 000 pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun

10.12.2021 HCL nr.48 din 26.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli

29.12.2021 HCL nr.49 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli 

29.12.2021 HCL nr.50 din 22.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

HCL nr.17 din 29.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 150 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

HCL nr.16 din 21.12.2020 privind aprobarea valorii de inventar a obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes local in com. Umbraresti”

HCL nr.15 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu suma de 310 mii lei pentru platat drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav

HCL nr.14 din 21.12.2020 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2021-2022

HCL nr.13 din 21.12.2020 alocarea sumei de 30 000 pentru achizitionarea si montarea ghirlandelor luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna, sia asumei de 15 000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pentru anul 2020

HCL nr.12 din 21.12.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021

TABLOUL TAXE SI IMPOZITE PE 2021

HCL nr.11 din 21.12.2020 aprobarea infiintarii UIP “Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamnete de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea SARS-Cov-2 in com. Umbraresti”

HCL nr.10 din 21.12.2020 aprobarea implementarii proiectului “Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamnete de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea SARS-Cov-2 in com. Umbraresti”

HCL nr.9 din 21.12.2020 privind aprobarea infiintarii UIP “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologieie it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Umbraresti”

HCL nr.8 din 21.12.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii si implementarii proiectului cu tema “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologieie it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Umbraresti”

HCL nr.7 din 21.12.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al d-lui Ojoc Teodor

HCL 6 din 27.11.2020 privind aprobarea R.O.F. al C.L. al com. Umbraresti

HCL 5 din 27.11.2020 privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Umbraresti in domeniul privat al U.A.T. Umbraresti, a suprafetei de 15789 mp teren arabil extravilan, amplasata in T27 P 128+129 inscrisa in cartea funciara nr. 107452

HCL 4 din 27.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2020 prin suplimentarea cu 20 000 lei suma planificata initial pentru achizitionarea unui autoturism

HCL 3 din 14.11.2020 privind alegerea viceprimarului com. Umbarresti

HCL 2 din 14.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Umbraresti

HCL 1 din 14.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</TR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2017 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Resize